Publicador de continguts

GLI Peru

EL GLI-Perú és un projecte que es va iniciar el 2013 amb UNICEF com a contrapart. Aquesta iniciativa té la finalitat de disminuir les iniquitats sanitàries que afecten especialment a les comunitats indígenes. El projecte focalitza la seva activitat principalment en dues àrees, a la zona de Condorcanqui (Amazonas), mitjançant l'Hospital Santa Maria de Nieva i a Datem de Marañón, amb el Centre de Salud de San Lorenzo.


La mortalitat infantil i materna a Perú s'ha reduït significativament aquestes dues últimes dècades, gràcies a l'increment de la cobertura del control prenatal i de l'atenció al part. El país ha assolit un dels Objectius del Mil·lenni (ODM) ja que ha reduït la seva mortalitat infantil a la xifra de 17 morts per cada 1.000 naixements.

Malgrat els èxits, les desigualtats segueixen presents entre la població resident en zones urbanes i rurals, especialment les comunitats de l'Amazones. Mentre que en l'entorn urbà el 92% dels parts son atesos per professionals, en l'entorn rural només son atesos el 45% de les dones. Aquesta desigualtat és conseqüència directa de l'escassetat de personal sanitari que identifiqui les necessitats i la cultura de la població indígena amazònica.

Amb un 75% de població indígena, Awajum i Wampi, els laboratoris de l'Hospital de Nieva a Condorcanqui  i el l'Hospital de San Lorenzon de Date de Marañón es troben sense recursos per l'adequat diagnòstic de les principals malalties de la zona.

L'objectiu del projecte GLI-Perú és millorar aquesta situació i contribuir a assegurar un millor accés al dret a la salut de les comunitats indígenes. La Fundació Probitas, en col·laboració amb UNICEF i el Ministeri de Salut, ha creat el primer model d'atenció integral de VIH/Sida, Hepatitis B i ITS, per adaptar el protocol nacional a aquest context.

Fases del Projecte

Durant la primera fase, es va elaborar un diagnòstic de la situació "needs assessment", tenint en compte els factors culturals i demogràfics de les comunitats i analitzant les estructures sanitàries existents fins la data. L'equip de la fundació va arribar a la conclusió que era necessària:

 • La rehabilitació dels espais i el reforç de la instal·lació d' Internet.
 • La reparació de les instal·lacions d'aigua existents.
 • La instal·lació d'estructures elèctriques amb uns sistema sostenible i ecològic.
 • La dotació d'equips de laboratori enfocat a les ITS.
 • La col·laboració amb el Ministeri de Salut per establir un pla de descentralització del diagnòstic del VIH/Sida.

En la seva segona fase es van millorar les infraestructures i instal·lacions de 3 laboratoris de la zona, duent a terme diferents actuacions:

 • Compra d'equips de laboratori, fungibles i reactius.
 • Millora de les infraestructures dels laboratoris.
 • Aportació d'ordinadors, impressores i el sistema GLI-Software en un dels centres.

La formació i la capacitació del personal local, amb l'objectiu de millorar en tècniques específiques de diagnòstic per la creació d'una autogestió dels laboratoris, va ser fomentada en la tercera fase del projecte.

 • Formació en el desenvolupament dels diagnòstics oportuns així com la conselleria i l'acció integral promovent estratègies pertinents per a persones amb VIH.
 • Millora de les habilitats i destreses del personal tècnic en la presa de mostres, processament i interpretació de resultats.
 • Formació en normes de bioseguretat.
 • Capacitació del personal en l'ús adequat dels equipaments i la implementació del GLI-Software.

En la quarta fase del projecte s'han promogut altres programes transversals de salut.

 • La promoció d'estratègies comunitàries per a l'acompanyament i el seguiment de nens, nenes, adolescents, mares gestants i població infectada amb VIH/Sida, amb la participació d'agents comunitaris de salut.
 • La formació i participació de com a mínim 3 xarxes d'adolescents mitjançant l'estratègia de pares per la prevenció i l'accés al diagnòstic del VIH/Sida.