Vissió

La Fundació Probitas espera contribuir a millorar l'atenció sanitària en zones vulnerables d'aquelles malalties que, amb els mitjans i els coneixements disponibles en l'actualitat, poden ser previngudes, diagnosticades i tractades adequadament.


Missió

La nostra missió és utilitzar l'experiència i el coneixement de Grifols amb l'objectiu de donar suport a les poblacions locals i capacitar-les, així com reforçar els sistemes sanitaris de tot el món, amb especial atenció a les regions amb menys recursos*.

* Els accionistes de Grifols SA cedeixen el 0,7% dels beneficis anuals de l'empresa a la Fundació Probitas


Valors de la Fundació Probitas

Perquè una acció social i solidària tingui un impacte real en la població beneficiària és necessària la mobilització de tots els sectors de la societat. Amb la finalitat de contribuir a mitigar els efectes de la pobresa i de l'exclusió social i a millorar, així, la qualitat de vida de les persones en l'esfera global, la Fundació Probitas es regeix pels principis següents:

Permanència i sostenibilitat

Els projectes que la Fundació Probitas duu a terme, tant els que executa directament com els que realitza en col·laboració amb altres entitats, tenen com a propòsit principal crear un impacte real en la població beneficiària a través de la formació i la capacitació del personal. L'acompanyament permet transferir la gestió a la població local i augmentar l'apropiació dels projectes a fi que aquests arribin a ser autosuficients.

Qualitat

El personal amb què compta la Fundació Probitas està altament especialitzat i qualificat per dur a terme les seves tasques en els projectes que es realitzen. Tant la plantilla de la Fundació com els col·laboradors externs de Grifols tenen el saber fer necessari per formar i promoure la capacitat en l'àmbit local.

Fem servir sistemes de qualitat acceptats internacionalment, com el sistema d'anàlisi DAFO/SWOT, que ajuda a prendre les decisions pel que fa a la pertinença, la rellevància i les accions prioritàries en un context determinat. Quant a la metodologia de monitorització i avaluació de la qualitat i l'impacte dels programes, fem servir el Marc Lògic, una eina analítica acceptada internacionalment per al seguiment qualitatiu i la mesura de l'eficàcia dels projectes de cooperació internacional.

Eficàcia i eficiència

Els projectes implementats per la Fundació Probitas tracten d'aconseguir la unió de forces dels diferents actors per lluitar conjuntament contra la pobresa i millorar la qualitat de vida de les persones globalment. En aquest context actual de crisi de recursos, evitar duplicacions i millorar l'eficàcia d'un programa que sigui pertinent i viable, a més d'altament eficient pel que fa a la relació cost/benefici, és totalment imprescindible.