vision_mision_banner_1

vision_mision_1

Visió

Oferir igualtat d'oportunitats per a totes aquelles persones o comunitats que estan en situació de vulnerabilitat física, psíquica o emocional.


Missió

Contribuir a millorar la salut i el benestar de les persones més vulnerables a nivell local i internacional.


Valors

Perquè una acció social i solidària tingui un impacte real en la població beneficiària cal la mobilització de tots els sectors de la societat. Per tal de contribuir a mitigar els efectes de la pobresa i exclusió social, millorant així la qualitat de vida de les persones a nivell global, la Fundació Probitas es regeix pels següents principis:

Igualtat

Creiem que totes les persones han de tenir els mateixos drets i oportunitats i, per això, estem compromesos amb l'accés equitatiu a la salut com a part del desenvolupament orientat a la justícia social mitjançant l'enfocament One Health (Una Salut) de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Sostenibilitat

Els projectes que duem a terme a Fundació Probitas, tant els que executem directament com els que realitzem en col·laboració amb altres entitats, tenen com a propòsit principal tenir un impacte real en la població beneficiària a través de la formació i capacitació del personal.  Per a això és important que els projectes es plantegin a mig i llarg termini. L'acompanyament permet transferir la gestió a la població local i augmentar l'apropiació dels projectes perquè aquests esdevinguin autosuficients.

Qualitat i excel·lència

El personal amb el qual comptem a Fundació Probitas està altament especialitzat i qualificat per dur a terme les seves tasques en els projectes impulsats i té el know-how necessari per formar i promoure la capacitat a nivell local.

Utilitzem sistemes de qualitat internacionalment acceptats com l'anàlisi "DAFO/SWOT" que ajuda a prendre les decisions en relació a pertinència, rellevància i accions prioritàries en un context determinat. En referència a la metodologia de monitoratge i avaluació de la qualitat i impacte dels programes, utilitzem el Marc Lògic; una eina analítica internacionalment acceptada per al seguiment qualitatiu i el mesurament de l'eficàcia dels projectes de cooperació internacional.


Compromesos amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

La Fundació Probitas està compromesa amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides_ Agenda 2030. Els programes de la Fundació Probitas estan especialment enfocats a aconseguir els objectius que fan referència a la lluita contra la pobresa, la millora de la salut i l'educació, la promoció de la igualtat de gènere i l'impuls del treball decent per assolir la igualtat d'oportunitats garantint els drets humans fonamentals.