lineas_actuacion_banner

lineas_actuacion_1

La salut no és només l'absència de malaltia. Depèn, en bona part, de la disponibilitat i la distribució de recursos sanitaris (oferta de metges o personal d'infermeria i accés als medicaments) i d'altres factors socioeconòmics i de desenvolupament, com l'accés a l'aigua potable, el sanejament o la provisió d'aliments. Considerant aquests criteris, la Fundació Probitas ha definit les línies estratègiques d'actuació següents:


Enfortir els serveis de salut i apoderar la població de les regions vulnerables

Implementant infraestructures i equipaments per al diagnòstic i el tractament de les malalties prevalents a través del coneixement i l'experiència de Grifols, tot utilitzant la tecnologia més apropiada segons el context.

Fomentar la participació i la formació del personal

De cada projecte per crear capacitació en l'àmbit local, de manera que siguin les persones beneficiàries d'aquesta formació les que es responsabilitzin dels serveis de salut per a la seva comunitat.

Impulsar programes de salut integral,

Com l'accés a l'aigua potable, el sanejament i la seguretat alimentària a les zones vulnerables on la Fundació ja intervé amb l'objectiu d'actuar de forma transversal i amb la participació activa de la comunitat.

Enfortir els bancs de sang als centres de salut i als hospitals

De les regions més desfavorides a través del coneixement i la llarga experiència de Grifols en aquest sector.

Emprendre accions puntuals en casos de catàstrofes o crisis humanitàries

D'origen natural o humà.

Donar suport a altres entitats que comparteixin els nostres objectius i valors

Per reforçar i millorar les estructures dels centres de salut i els hospitals a les zones més desfavorides del món, així com valorar la dotació i el subministrament de productes hospitalaris i medicaments essencials.

Fomentar accions relacionades amb la salut de col·lectius vulnerables

De països desenvolupats segons l'expertesa del grup Grifols (malalties relatives a la sang i derivats).