Publicador de continguts

Millora de la qualitat de l'assistència sanitària mitjançant la implementació d'un sistema informatitzat de triatge a les urgències pediàtriques del Centre Hospitalari Ibn Sina, Rabat (Marroc) i l'apoderament de les mares dels / les usuaris / es.

La Fundació Probitas col·labora amb l'ISGlobal en un projecte de millora de la qualitat de l'assistència sanitària mitjançant la implementació d'un sistema informatitzat de triatge a les urgències pediàtriques del Centre Hospitalari Ibn Sina, Rabat (Marroc) i l'apoderament de les mares dels / les usuaris / es. El projecte té com a principal objectiu millorar l'atenció i ús de les urgències pediàtriques de l'Chis Rabat, reduint el temps d'espera i el nombre de pacients en estat greu que abandona, creant un sistema d'informació d'ús hospitalari així com la formació de les mares en detecció de símptomes de malalties prevalents a la zona.


CONTEXT

Marroc és un país de renda mitjana que es troba en un lloc 129 de l'Índex de Desenvolupament Humà. La taxa de mortalitat en menors de 5 anys se situa en 31 de cada 1.000 nens, 6 vegades superior a l'espanyola. El sistema sanitari al Marroc es divideix entre la sanitat privada, generalment de bona qualitat, i la sanitat pública, que presenta un sistema de co-pagament. La sanitat pública es divideix en tres nivells: el primer, centres d'atenció primària o bàsica, el segon, hospitals i el tercer, instituts i laboratoris nacionals. Tot i l'augment de centres d'atenció bàsica de 400 a 1960 a més de 2.400 en 2006, la quarta part de la població segueix estant a més de 10 quilòmetres de distància del centre de salut més proper.

PROJECTE

La idea central del projecte es basa en combinar tres components: la implementació d'un sistema informatitzat de triatge a les urgències pediàtriques, eina que ha demostrat uns resultats positius tant a nivell de salut dels usuaris com a nivell de gestió de recursos; un programa de capacitació al personal sanitari de les urgències pediàtriques i, finalment, potenciar el paper de les mares dels / les usuaris / es de les urgències pediàtriques en la detecció de símptomes de gravetat en els menors de cinc anys.

El projecte permetrà aconseguir un ús més racional de les urgències pediàtriques d'un hospital de tercer nivell, el Chis-Rabat. Així mateix s'establiran criteris clars basats en algoritmes validats per determinar el nivell d'urgència dels nens que van al servei i el nivell d'atenció adequat per a cada cas. D'altra banda, contribuirà a l'educació de la població sobre l'ús adequat del sistema públic de salut a donar poder a les mares en la detecció de símptomes de gravetat en menors de cinc anys i així regular les urgències pediàtriques de l'hospital. El projecte contribuirà a la millora dels sistemes d'informació, claus per a la planificació de polítiques de salut i, finalment, servirà de model per a ser replicat en altres hospitals de tercer nivell.

BENEFICIARIS

Els beneficiaris del projecte són: D'una banda, els usuaris de les urgències pediàtriques de l'Chis Rabat, uns 60.000 menors de 5 anys. També es beneficiaran, el personal sanitari del Chis Rabat, que consta de 13 infermeres, 3 pediatres, 4 metges generalistes, 6 residents de pediatria i 6 interns. Finalment, es beneficiaran les mares dels usuaris de les urgències pediàtriques; al voltant de 30.000 / any.