Publicador de continguts

Projecte de millora de la Xarxa Educativa de la Comunitat Rural de Bissiga. Ziga, Burkina Faso. Arquitectes sense Fronteres. Burkina Faso

En relació al camp de la formació, només un 28,7 % de la població està alfabetitzada a Burkina Faso (47% homes i 33% dones) mentre que la mitjana dels països africans està al voltant del 55%..
Amb el present projecte es pretén incidir en aquest àmbit, ja que hi ha un dèficit molt considerable d'equipaments escolars a les zones rurals del país..
Per aquesta raó ASF ha desenvolupat un Programa d'actuació a Burkina Faso per als anys 2014/2017 per a la Millora d'Infraestructures Educatives a les Zones rurals del país.


RESUM NARRATIU

Concretament, a la zona de Bissiga, ASF està participant en l'aplicació del Pla de Desenvolupament Comunal de redactat pel Consell Municipal de Ziga, municipi on se situa el projecte.

La població beneficiària serà tota la població del poblat de Bissiga, així com la gent de les poblacions adjacents, ja que els equipaments escolars en l'àmbit rural a Burkina Faso són molt deficitàries i en moltes zones no existeixen.

Amb la dotació de la nova infraestructura escolar a la zona, es preveu una millora també en el desenvolupament econòmic de la població, ja que l'escolarització implica una millora en el desenvolupament econòmic i per tant, indirectament tota la població es beneficia.

Arquitectes Sense Fronteres porta desenvolupant aquest Programa d'actuació de la Millora de la Xarxa Educativa en Bissiga des de 2013, a partir d'un viatge d'identificació del projecte, on es va poder veure l'equipament escolar existent, una "école paillote" – escola auto construïda per l'associació de mares i pares. L'escola existent només compta amb 2 aules construïdes amb palla i no reuneixen les condicions establertes per la legislació vigent dels centres escolars.

El programa d'Actuació de ASF pretén substituir i ampliar l'escola existent, així com dotar-la d'un pou i mobiliari. Donat l'envergadura del projecte, s'ha dividit per fases per poder desenvolupar-ho.

Actualment està en construcció la 1a fase del programa, en la qual s'ha executat el pou per millorar les infraestructures de proveïment d'aigua del sector, la construcció de 3 de les 6 aules previstes per al correcte funcionament de l'escola, la construcció de 3 cases per als professors i la construcció d'un paquet de latrines, per dotar l'equipament escolar de latrines, amb una formació en matèria d'higiene i salut tant per a alumnes com para professors.

La 2a fase del programa, que seria la que és objecte d'aquest projecte, consistiria a dotar l'equipament escolar d'una 4a aula i un altre grup de latrines (4 unitats).

Quedant en aquest cas per finançar 2 aules i 3 habitatges per a professors, per poder completar el programa complet del centre educatiu en Bissiga.

Normalment el desenvolupament i la construcció de centres d'educació primària a Burkina Faso, segueix el model estandarditzat del Ministeri d'Educació, amb el que el confort tèrmic i les condicions climàtiques de l'edifici no estan molt estudiades.

El que plantegem amb aquest projecte, és la millora del model estàndard, seguint amb l'ús de les tècniques constructives tradicionals però amb una petita Modificació de la seva composició, i donant-li una millora substancial, tant amb el seu confort, com amb les condicions climàtiques i espacials i també millorant considerablement l'espai exterior, que normalment és molt oblidat en aquest tipus de projectes.