Publicador de continguts

Contribuint a la protecció internacional dels refugiats a Etiòpia, assegurant l'accés als serveis bàsics essencials en els camps

Probitas col·labora amb ACNUR/UNHCR (Alt Comisionat de les Nacions Unides per als Refugiats) en el seu projecte de millora de la situació nutricional de nens/as menors de 5 anys, embarassades i lactants en 5 camps de refugiats somalis i eritreos a Etiòpia. L'objectiu és contribuir al mandat de protecció internacional assegurant serveis bàsics i millorar la situació nutricional dels nens i dones embarassades dels camps de Aw- Escombra, Kebribeya i Sheder a la Regió de Afar i Camp de Assayita i Berahle a la Regió de Somali, a l'est i nord-est del país respectivament.


CONTEXT

Etiòpia acull més de 680.000 refugiats i sol·licitants d'asil procedents de Sudan del Sud (38%), Somàlia (36%), Eritrea (19,5%) i Sudan (5,5%). La gran majoria, són refugiats dels 23 camps distribuïts per tot el país. Etiòpia s'ha convertit en el país amb el major nombre de refugiats del continent africà.

La mitjana de prevalença de malnutrició aguda global durant 2012-2014 va ser de 16,8% a la regió d'Afar, i en Jijiga del 8,7%. Així mateix, la malnutrició severa aguda va ser de 3,9% a la regió d'Afar, i del 0,8% en la de Jijiga.

PROJECTE

El projecte desenvolupat per ACNUR centra la seva activitat en tres tipus de beneficiaris: D'una banda, el tractament de malnutrició aguda de nens i nenes de 6-59 mesos, ja sigui en centres d'estabilització o en el context d'un programa terapèutic nutricional en els camps. D'altra banda, es tractarà amb alimentació suplementària davant mancances de micronutrients a dones embarassades i lactants. A més d'aquests beneficiaris, es reforçaran les capacitats dels treballadors comunitaris en salut sobre els mètodes per al canvi de comportaments socials i sobre gestió. Finalment, es realitzaran sessions informàtiques per a aquests treballadors sobre mètodes de control nutricional i foment de bones pràctiques sanitàries i d'higiene.

Un dels principals objectius és la intervenció de base comunitària per tractar la desnutrició aguda. Per intentar identificar aquests casos a nivell comunitari es realitzaran visites assídues a les llars i es mantindrà un control exhaustiu de l'estat nutricional dels menors. En aquest control es fan servir mètodes com el mesurament per circumferència branquial derivant a centres de recuperació nutricional ambulatoris en els casos sense complicacions, i establir, a més d'un sistema referencial de casos, la distribució d'aliments terapèutics com el RUFT i la llet terapèutica F75 i F100 .

Un altre objectiu de la intervenció és protegir, promoure i donar suport a les pràctiques apropiades d'alimentació per als nadons i els nens petits; sessions d'informació a la població sobre els beneficis de la lactància materna exclusiva, l'alimentació suplementària i les pràctiques d'higiene adequades; demostracions pràctiques sobre la preparació d'aliments apropiats a base de productes locals i la fabricació de farines enriquides; sessions de formació als treballadors dels comitès de salut comunitaris sobre mètodes per al canvi de comportaments socials i sobre la gestió dels casos de nutrició.

S'espera controlar i millorar l'estat nutricional de la població refugiada somalí i eritrea, alhora que s'espera sensibilitzar i informar a la població refugiada dels 5 camps d'intervenció del projecte sobre nocions essencials d'educació nutricional i de salut.

BENEFICIARIS

Són un total de 10.046 beneficiaris directes, tots ells refugiats eritreus i somalis, dels quals, 8.271 són nens menors de 59 mesos i 1.600 dones embarassades i lactants.

D'altra banda, s'espera 57.637 beneficiaris indirectes, dels quals 7.558 són menors de 5 anys i 11.667 són dones. Aquests beneficiaris són població refugiada somalí i eritrea dels camps de les regions de Somali i en els camps d'Afar.